Deklaracja dostępności

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Edukacja: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Część filmów w serwisie Youtube, do którego odnośniki znajdują się na stronie internetowej nie posiada transkrypcji, gdyż filmy te zostały wyprodukowane przed utworzeniem deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2020-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Magiera, marcin@magm.me. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33/447 40 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. >1. Wejście do budynku, w którym mieści się Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej odbywa się poprzez wejście główne do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub poprzez główne wejście do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. 2. W budynku udostępniona jest winda, dzięki której można się dostać na drugie piętro, gdzie znajduje się siedziba Muzeum.
  3. 3. Winda przystosowana jest do transportu osób niepełnosprawnych.
  4. 4. Parking znajduje się przy budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.
  5. 5. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  6. 6. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.
  7. 7. Strona internetowa dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1, w tym umozliwia przeglądanie strony w głębokich kontrastach, a takze wyróznione są wszystkie linki.