Deklaracja dostępności

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Część filmów w serwisie Youtube, do którego odnośniki znajdują się na stronie internetowej nie posiada transkrypcji, gdyż filmy te zostały wyprodukowane przed utworzeniem deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2022-05-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Magiera, marcin@magm.me. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33/447 40 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, zwane dalej Muzeum znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku znajdującym się w Oświęcimiu, przy ul. Maksymiliana Kolbego 2a.
 1. W rejonie Muzeum znajdują się przystanki autobusowe przy ul. Kolbego w odległości ok. 300m od wejścia głównego do budynku oraz przy ul. Leszczyńskiej w odległości ok. 150m od wejścia głównego do budynku.
 2. Wejście/wjazd na teren Muzeum odbywa się poprzez bramy zlokalizowane przy ulicy Kolbego oraz przy ulicy Leszczyńskiej.
 3. Parkingi dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są od zachodniej i południowej strony budynku, oznaczone zostały znakami pionowymi oraz poziomymi.
 4. Wejście do budynku, w którym mieści się Muzeum odbywa się poprzez wejście główne od strony północnej. Do głównego wejścia prowadzą schody z obustronnymi barierkami oraz podjazd z barierkami dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi szklane otwierane na zewnątrz budynku, bez oznaczeń kontrastowych. Teren przed budynkiem jest przystosowany dla osób poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich.
 5. Po wejściu do budynku głównym wejściem, po lewej stronie holu znajduje się stanowisko ochrony oraz kasa z różnymi poziomami blatów, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Po wejściu do budynku głównym wejściem, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem pomieszczeń, w tym m.in. toalet, szatni, windy, kierunku zwiedzania.
 7. Wejście pracownicze do Muzeum od strony zachodniej nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz budynku, bez oznaczeń kontrastowych, wyposażono w samozamykacz oraz system kontroli dostępu.
 8. Dodatkowe wejście do budynku znajduje się od strony południowej, jest to wyjście na taras Muzeum, prowadzą do niego schody. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 9. Ścieżka edukacyjna znajdująca się na zewnętrznym terenie Muzeum jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich.
 10. Wystawa znajdująca się w budynku Muzeum została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami:
  • a) w budynku Muzeum wytyczono specjalne ścieżki dla osób z niepełnosprawnościami dotyczącymi m.in. wzroku, oznaczone za pomocą wypukłych punktów na podłodze, ścieżki prowadzą zarówno po wystawie na poziomach 0, 1 oraz 2, a także prowadzą do toalet, kawiarni, wyjścia głównego,
  • b) w budynku Muzeum znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami odpowiednimi uchwytami, posiadająca awaryjny system przywoływania pomocy,
  • c) na parterze budynku Muzeum znajduje się winda, umożliwiająca swobodne poruszanie się pomiędzy wszystkimi poziomami. Winda przystosowana jest do transportu osób z niepełnosprawnościami, np. poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich. Winda posiada panel z oznaczeniami w alfabecie Braille`a, ekran z wyświetlanym aktualnym numerem piętra oraz komunikat głosowy informujący o numerze piętra oraz o zamknięciu lub otwarciu drzwi, na którym aktualnie się znajduje. Oprócz windy w budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie braille'a, ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • d) dla osób z niepełnosprawnościami związanymi ze słuchem, zwiedzanie wystawy Muzeum może odbywać się za pomocą audioprzewodnika, który posiada funkcję prezentacji wystawy używając języka migowego, lub wzmacniania sygnału dźwiękowego za pomocą pętli indukcyjnej,
 11. W budynku Muzeum można przebywać z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 12. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.